Blijf relevant, als organisatie en professional

Een bijdrage van Jan Willem Kok, Directeur POSG

Met een gloeiendhete economie en een terugkeer van het poldermodel in de vorm van een pensioenakkoord en klimaatakkoord, lijkt het erop dat ook de laatste nog af te sluiten cao’s, rijk en gemeenten, snel tot stand zullen komen. Hier zullen ook de gevolgen van de WNRA en de WAB in terug te zien zijn.

Wendbaar en relevant

In de nieuwe collectieve afspraken is rekening gehouden met de professionele autonomie van medewerkers door een nadruk op ontwikkeling en opleiding binnen en voor de eigen organisatie. De kern is om als organisatie en professional wendbaar en relevant te worden en te blijven. Iets wat ook de commissie Borstlap naar voren brengt in haar discussienota In wat voor land willen we werken.

De wendbaarheid waar de commissie Borstlap over spreekt, is in het huidige tijdsgewricht een voorwaarde voor goed functioneren of relevant  blijven. Dit gebeurt onder andere door de ontwikkeling van medewerkers. Dit is geen nieuw inzicht; elk zichzelf respecterende organisatie heeft dit goed geregeld in haar HR-beleid waarin ontwikkeling sterk is verankerd en zo bijdraagt aan het organisatiebelang.

Aanspeelbaar als professional

Dit idee moet echter breder worden getrokken richting arbeidsmobiliteit en optimale allocatie van arbeid. Niet alleen is hier een organisatiebelang mee gemoeid, maar inmiddels ook een maatschappelijk belang; professionals moeten in de gelegenheid zijn zich te scholen en te ontwikkelen, waarbij één van de uitkomsten is een betere aanspeelbaarheid op de arbeidsmarkt en zo een kleinere afhankelijkheid van een enkele organisatie.

Als we dit van organisatie niveau verder brengen naar maatschappelijk niveau heeft dat als consequentie dat de professional een grotere verantwoordelijkheid krijgt om te investeren in zijn of haar maatschappelijke relevantie. Deze verantwoordelijkheid krijgt vorm door een betekenis vol antwoord te geven op de vragen: Waar wil ik voor leven? en Waar wil ik van leven?.

Gelijk speelveld

Zoals de commissie Borstlap terecht aangeeft is dit geen vrijblijvende opgave maar een verplicht onderdeel van het professionele bestaan. Om maatschappelijk relevant te blijven is daarnaast goed om een gelijk speelveld te creëren door de arbeidsverhoudingen en daarbij horende sociale zekerheden mogelijkheden te bieden. De WAB, WNRA en de verschillende cao’s zouden dit moeten kunnen faciliteren. In ieder geval  hebben in het publieke- en semi publieke domein organisaties vele mogelijkheden om wendbaar en relevant te blijven in de formele context. Binnen deze ruimte is het mogelijk om rust en ruimte te creëren die van belang zijn om professionals in de gelegenheid te stellen optimaal aanspeelbaar te blijven

Het Mobiliteitsdienstverband

Bij POSG werken we reeds 20 jaar aan de relevante duurzame loopbaanontwikkeling van professionals. Het is mooi om samen met professionals vorm te mogen geven aan hun professionele toekomst. Dit doen we door met het Mobiliteitsdienstverband een gelijkspeelveld te creëren voor organisatie en professional. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de noodzakelijk wendbaarheid en de benodigde relevantie vorm te geven. Hierbij de vrijblijvendheid vermijdend door een transparante wijze van werken waardoor het mogelijk is om elkaar aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheid.

Dit concept, het Mobiliteitsdienstverband, is een voorbeeld van het gebruik van de mogelijkheden die de publieke- en, na het introduceren van de WAB, ook het private arbeidsrecht en bijbehorend sociaalzekerheidsrecht en fiscaliteit creëert om tot een gelijk speelveld te komen. POSG heeft dit concept 20 jaar geleden ontwikkeld om met haar klanten tot een optimale allocatie van arbeidskrachten te komen binnen de publieke sector. Recent heeft dit idee post gevat in een meer private setting. Een voorbeeld hiervan is het idee van de AWVN voor een Doorstartbaan. In essentie het private equivalent van het Mobiliteitsdienstverband.
Lees hier meer over de Doorstartbaan in relatie tot het Mobiliteitsdienstverband >

Als we de hoofdlijnen uit de discussie nota van de commissie Borstlap volgen: gelijk speelveld en geen vrijblijvende opdracht tot relevant blijven middels opleiding en ontwikkeling, dan bergt het concept van het Mobiliteitsdienstverband dit reeds in zich. Een bewezen succesvol concept!

Meer weten over het Mobiliteitsdienstverband?

Lees hier verder en neem gerust contact met ons op.

Terug naar het nieuwsoverzicht >