Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden POSG

POSG voert dagelijks vele opdrachten uit bij zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Omdat POSG veel waarde hecht aan een goed advies en een juiste uitvoering van de opdrachten, vindt zij het belangrijk dat er duidelijke ‘spelregels’ zijn. Voor haar en haar opdrachtgevers. Deze spelregels staan hieronder in de Algemene Voorwaarden van POSG. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 25 maart 2013.

Artikel 1: Definities


In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • POSG: de rechtspersonen POSG Holding B.V. (KvK nummer 50206281), POSG B.V. (KvK nummer 11043605), POSG Professionals B.V. (KvK nummer 09108585), POSG Payrolling B.V. (KvK nummer 20149659), POSG HRM & Medezeggenschap B.V. (KvK nummer 11063009) en Stichting Flex Professionals (KvK nummer 11065123), allen gevestigd te Hedel (hierna gezamenlijk en ieder afzonderlijk te noemen: ‘POSG)’.
 • Overeenkomst terzake inzet project consultant(s): de overeenkomst op grond waarvan door POSG, al dan niet tijdelijk, een project consultant ter beschikking wordt gesteld om nader overeen te komen werkzaamheden op nader overeen te komen condities te verrichten. Deze overeenkomsten bestaan in principe uit een raamovereenkomst (overeenkomst van opdracht) en uitvoeringsovereenkomsten (individuele overeenkomst).
 • Overeenkomst van opdracht terzake overname werknemer: de overeenkomst op grond waarvan POSG een werknemer van de opdrachtgever voor een nader overeen te komen periode en op nader overeen te komen condities in dienst neemt met als doel het vinden van een permanente aanstelling bij een derde. Deze overeenkomsten bestaan in principe uit een raamovereenkomst (overeenkomst van opdracht) en uitvoeringsovereenkomsten (individuele overeenkomst).
 • Loopbaanadvies/job search: de dienstverlening van POSG waarbij begeleiding plaatsvindt op het gebied van herbezinning op werk en loopbaan; respectievelijk begeleiding naar (ander) werk.
 • Online loopbaaninstrumenten: online tests aan de hand waarvan kandidaten inhoudelijk worden getoetst ten behoeve van onder meer loopbaanbegeleiding, werving en selectie, assessments en beroepskeuze.
 • Assessments: een onderzoek waarbij door middel van een combinatie van testinstrumenten de geschiktheid, ontwikkelbaarheid dan wel de loopbaanmogelijkheden van een kandidaat op objectieve wijze worden bepaald.
 • Outplacement: begeleiding met als doel het uitplaatsen van een werknemer naar een passende functie buiten de huidige organisatie.
 • Payrollovereenkomst: de overeenkomst op grond waarvan POSG werknemers ter beschikking stelt van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de werving en selectie en de begeleiding van de werknemers. Deze overeenkomsten bestaan in principe uit een raamovereenkomst (overeenkomst van opdracht) en uitvoeringsovereenkomsten (individuele overeenkomst).
 • Training en opleiding: POSG biedt met name training en opleiding aan op het gebied van bekwaamheids- en kennisbevordering voor werknemers van opdrachtgever.
 • Werving en selectie: een procedure waarbij, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van advertenties en steeds door middel van bestandsselectie kandidaten worden aangetrokken, die daarna worden geselecteerd en geïntroduceerd bij de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: iedere wederpartij bij een met POSG gesloten overeenkomst, alsmede bij de aan een overeenkomst voorafgaande of in het algemeen gevoerde onderhandelingen of besprekingen met POSG.
 • Werknemer: de persoon in dienst van POSG.
 • ZZP-er: de Zelfstandige Zonder Personeel die POSG inhuurt om bij een opdrachtgever van haar een consultancy- en/of interim-opdracht te laten uitvoeren.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onder meer (toekomstige) overeenkomsten terzake inzet project consultant(s); op overeenkomsten terzake overname werknemers; op payrollovereenkomsten; op overeenkomsten terzake loopbaanbegeleiding/job search, outplacement, training en opleiding en werving en selectie, die tussen POSG en haar opdrachtgever worden gesloten ter zake de door POSG te verrichten dienstverlening.
 • Een ieder die door POSG in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, kan een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.
 • De opdrachtgever (contractant) is de verstrekker van de opdracht, alsmede degenen, die behoren tot het organisatorische verband met degene die de opdracht daadwerkelijk heeft gegeven.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden, hieronder begrepen de (algemene) voorwaarden of andere condities die de opdrachtgever hanteert, gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende bedingen hebben slechts betrekking op de betrokken (bijzondere) overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming, omvang en inhoud van de overeenkomst

 • De offertes van POSG zijn vrijblijvend, en gelden, tenzij het tegendeel wordt gemeld, gedurende 30 dagen na hun dagtekening. Bij het opstellen van de offerte gaat POSG ervan uit dat de opdrachtgever zijn verplichtingen als omschreven in artikel 6 lid 1 nakomt. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte van POSG mondeling of schriftelijk, dan wel stilzwijgend, bijvoorbeeld door het aanvaarden van de door POSG verrichte prestatie, accepteert.
 • De omvang en inhoud van de werkzaamheden onder een overeenkomst worden bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die later in overleg worden aangebracht.
 • Iedere overeenkomst wordt aanvaard door POSG. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de werkzaamheden door iedere, daartoe bekwame, persoon die voor POSG werkzaam is, wordt uitgevoerd.
 • De inspanningen die POSG moet verrichten ter uitvoering van de overeenkomst zijn een inspanningsverplichting.
 • Indien de opdracht die de opdrachtgever aan POSG geeft exclusief is, wordt deze exclusiviteit expliciet en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

Artikel 4: Honorarium en kosten

Algemeen

 • Het door POSG opgegeven honorarium luidt exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd
 • Door POSG in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte honoraria binden haar niet.
 • POSG is indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondervinden, gerechtigd het overeengekomen honorarium tot het moment van aanvang van de uitvoering van de diensten dienovereenkomstig te verhogen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Kosten, verbonden aan door de opdrachtgever verzochte wijzigingen en aanvullingen, komen voor diens rekening. POSG mag deze extra kosten zonder meer doorberekenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever – op welk moment en op welke grond dan ook en zonder dat er sprake is van een tekortkoming van POSG – een eenmaal gegeven opdracht intrekt, is hij het overeengekomen honorarium volledig verschuldigd, vermeerderd met de op het moment van de intrekking werkelijk gemaakte kosten.

Honorarium en kosten terzake inzet van project consultant(s)

 • Het honorarium terzake inzet van project consultant(s) wordt in principe op basis van een overeen te komen tarief per tijdseenheid overeengekomen. Naast het honorarium zijn nader overeen te komen kosten verschuldigd.

Honorarium en kosten terzake overname werknemer; loopbaanbegeleiding/job search; outplacement; training en opleiding

 • Terzake overname werknemer, loopbaanbegeleiding/job search, outplacement en training en opleiding is het daarvoor schriftelijk overeen te komen honorarium verschuldigd. Het honorarium terzake overname werknemer, loopbaanbegeleiding/jobsearch en outplacement is afhankelijk van de snelheid waarmee een andere betrekking, of een andere duurzame externe oplossing, wordt gevonden. Facturatie vindt bij loopbaanbegeleiding/job search, outplacement en training en opleiding voorafgaand aan de aanvang van de opdracht plaats.
 • De kosten in verband met een externe opleiding ten behoeve van een opdrachtgever worden geacht exclusief locatiekosten te zijn, tenzij het gaat om een zogenaamde open opleiding/cursus, die op een kantoorlocatie van POSG wordt verzorgd.

Honorarium terzake payrollovereenkomsten

 • Het door opdrachtgever aan POSG te betalen honorarium bestaat uit de kosten van de arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies, enzovoort) en een marge.
 • Het door de opdrachtgever aan POSG verschuldigde honorarium wordt berekend over de uren waarop POSG op grond van de payrollovereenkomst aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de werknemer werkelijk gewerkte uren. Het honorarium wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die POSG aan de werknemer verschuldigd is. Over het honorarium, de toeslagen en kostenvergoedingen brengt POSG BTW in rekening.

Honorarium en kosten terzake werving en selectie

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het honorarium terzake werving en selectie gesteld op een percentage van het maximum van de loonschaal waarin de aan te werven functionaris wordt geplaatst, inclusief 8% vakantiegeld en overige vaste bestanddelen, daaronder begrepen een bonus en een eindejaarsuitkering, op basis van een fulltime dienstverband, exclusief BTW. Dit percentage, als grondslag voor de vergoeding aan POSG, wordt in de overeenkomst genoemd, en door beide partijen geaccordeerd. Het honorarium is, tenzij anders wordt overeengekomen, in haar geheel verschuldigd zodra de arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 • In het geval van werving en selectie is de opdrachtgever steeds, ongeacht het resultaat van de werkzaamheden van POSG, de kosten van geplaatste advertenties, inclusief de kosten van ontwerp en opmaak, verschuldigd. POSG zal de kosten hiervoor bij verstrekking van de opdracht tot adverteren in rekening brengen.
 • De opdrachtgever is het overeengekomen honorarium en de gemaakte kosten terzake werving en selectie ook verschuldigd indien hij binnen één jaar na de beëindiging van de met POSG gesloten overeenkomst een arbeidsovereenkomst sluit met een door POSG voorgestelde kandidaat, ongeacht het aantal personen waarvoor werd gecontracteerd. Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst, of binnen één jaar nadien, tot stand komt met een kandidaat die door POSG wordt genoemd vóórdat de overeenkomst van werving en selectie wordt gesloten. Voorts is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium en de gemaakte kosten verschuldigd, indien hij, in het geval de in artikel 3.5 bedoelde exclusiviteit is overeengekomen, door middel van een ander kantoor dan POSG de wervingsvraag vervult en een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd de gegevens van de voorgestelde kandidaat zonder toestemming van de kandidaat en POSG aan derden te verstrekken. Mocht een door POSG voorgestelde kandidaat door tussenkomst van de opdrachtgever bij een derde in dienst treden of met een derde een andere overeenkomst aangaan, dan is de opdrachtgever alsnog het overeengekomen honorarium en de gemaakte kosten terzake werving en selectie verschuldigd.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 • POSG verplicht zich om de opgedragen werkzaamheden op een zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de wettelijke voorschriften en, indien van toepassing, van de gedrags- en beroepsregels van de betreffende beroepsgroep en branche.
 • De termijnen waarbinnen POSG haar werkzaamheden moet afronden, zijn indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Indien POSG haar werkzaamheden niet tijdig afrondt, dan wel anderszins tekort schiet, dient de opdrachtgever POSG schriftelijk in gebreke te stellen en haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn te gunnen, waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.
 • POSG bepaalt – tenzij anders wordt overeengekomen – de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd.
 • POSG heeft het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden.
 • Indien en zolang de opdrachtgever nalaat een door haar verschuldigde betaling te verrichten, of noodzakelijke informatie aan POSG ter beschikking te stellen, heeft POSG het recht om haar werkzaamheden op te schorten.
 • Partijen verplichten zich jegens elkaar om vertrouwelijke informatie van de andere partij niet aan derden bekend te maken.
 • Indien POSG een derde inschakelt, doet zij dat namens en voor rekening van haar opdrachtgever.

Verbod overneming project consultants POSG in het kader van een management- en personeelsovereenkomst en verschuldigde boete

 • Het is de opdrachtgever verboden om project consultant(s) van POSG gedurende de looptijd van de overeenkomst, of gedurende de eerste twaalf maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden hiervan, hetzij direct, hetzij indirect, al dan niet via een andere tussenpersoon dan POSG, in dienst te nemen of werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Dit verbod heeft ook betrekking op de project consultant(s) van POSG, die zij noemt voordat een management- en personeelsovereenkomst wordt gesloten. In het geval van overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever aan POSG een boete die gelijk is aan zes maal de vergoeding per maand op fulltime basis (derhalve zes maal 173 keer het uurtarief of zes maal 21 keer het dagtarief) voor de betreffende functionaris. Deze boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding, die POSG derhalve separaat kan vorderen.

Voorschriften terzake werving en selectie

 • Voordrachten van kandidaten in het kader van werving en selectie worden door POSG gedaan naar beste inzicht en met inachtneming van de in artikel 5.1 genoemde normen. POSG gaat ervan uit dat indien kandidaten inlichtingen over zichzelf verstrekken, of referenten inlichtingen over de kandidaten geven, die inlichtingen juist zijn, tenzij POSG bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
 • De opdrachtgever is verplicht om binnen vijf dagen nadat hij een arbeidsovereenkomst met een door POSG voorgedragen kandidaat heeft gesloten, dit schriftelijk aan POSG mede te delen, met toezending van een kopie van de arbeidsovereenkomst.


Artikel 6: Aanlevering gegevens door opdrachtgever en auteursrecht

 • De opdrachtgever is verplicht om alle bescheiden en gegevens, die POSG nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door POSG gewenste vorm ter beschikking te stellen, en ook verder alle redelijke medewerking te geven aan de uitvoering van de overeenkomst, met inachtneming van de door POSG in redelijkheid te geven aanwijzingen.
 • De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan POSG ter beschikking te stellen gegevens. POSG is niet verplicht tot zelfstandige controle van deze gegevens, ook niet indien zij van – al dan niet deskundige – derden afkomstig zijn. Dit geldt niet indien POSG bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
 • De opdrachtgever heeft de schriftelijke toestemming van POSG nodig indien hij door POSG geproduceerde (werk)stukken, waaronder spreadsheets, verklaringen en adviezen – op al deze stukken behoudt POSG zich het auteursrecht voor – aan derden, om welke reden dan ook, ter beschikking wil stellen. Het in de vorige zin gestelde heeft ook betrekking op mondelinge uitingen van POSG.

Artikel 7: Annulering terzake trainingen, opleidingen en coaching

In het geval van annulering geldt het volgende:

Annulering van een individuele training/opleiding en coaching

 • Tot en met de 28e dag vóór aanvang van de training/opleiding en het eerste coaching gesprek kan annulering kosteloos plaatsvinden.
  Indien annulering plaatsvindt in het tijdvak vanaf de 28e tot en met de 14e dag vóór de aanvang van de training/opleiding en het eerste coaching gesprek is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien de opdrachtgever met instemming van POSG de training/opleiding of het coaching gesprek verplaatst naar een andere datum en POSG door die verplaatsing geen schade lijdt.
  Indien annulering later, aldus binnen 14 dagen, plaatsvindt, is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. De opdrachtgever behoudt wel het recht om bij een annulering waarvoor 100% van het honorarium wordt gedeclareerd, de betreffende deelnemer(s) een alternatieve, vergelijkbare, open cursus of opleiding op een andere datum te laten volgen.

 

Annulering van een groepstraining/-opleiding

 • In het geval er sprake is van een groepstraining/-opleiding, kan annulering ten aanzien van een individuele deelnemer tot en met de 45e dag vóór de aanvang van de dienstverlening kosteloos geschieden. Indien annulering plaatsvindt in de periode van de 44e dag tot en met de 30e dag vóór de aanvang van de dienstverlenging dient de opdrachtgever een bedrag gelijk aan 50% van het voor die individuele deelnemer overeengekomen honorarium te voldoen. Indien annulering later, aldus binnen 30 dagen, plaatsvindt, is steeds het volledige honorarium verschuldigd, ook indien de betreffende deelnemer zich voor of tijdens de dienstverlening terug trekt. Indien terzake de individuele deelnemer niet separaat een honorarium is overeengekomen, wordt het voor de groep overeengekomen honorarium gedeeld door het aantal deelnemers, en de uitkomst als uitgangspunt genomen.

Algemeen

 • Het is steeds mogelijk om voor de deelnemer een vervanger aan te wijzen en deze de training en/of opleiding te laten volgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de vervangende deelnemer uiterlijk daags vóór de aanvang telefonisch of per email aan POSG wordt aangemeld en dat POSG geen extra inspanning ten behoeve van de vervanger behoeft te leveren.
 • POSG heeft te allen tijde het recht om trainingen en/of opleidingen te annuleren indien er onvoldoende deelnemers zijn zonder dat daardoor aanspraken van de deelnemers of opdrachtgevers ontstaan. De deelnemers zullen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de training en/of opleiding op de hoogte worden gebracht indien er sprake is van annulering.

Artikel 8: Overmacht

 • Indien POSG een verplichting niet, niet tijdig, of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een niet aan POSG toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen haar kantoor, of binnen het kantoor dat door POSG voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingeschakeld, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat POSG alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen.
 • Ieder van de partijen heeft het recht om, indien zich een situatie, als in het vorige lid bedoeld, voordoet, de overeenkomst voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft, al dan niet met onmiddellijke ingang, op te zeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Opzegging van de overeenkomst als geheel is mogelijk indien het doel van de overeenkomst als gevolg van het door overmacht getroffen deel daarvan niet kan worden bereikt.

Artikel 9: Betaling, kosten, retentierecht en recht van opschorting

 • De opdrachtgever dient de betaling van de door POSG uitgezonden factuur zonder aftrek, korting of verrekening te verrichten binnen de overeengekomen termijn die, indien niet anders wordt overeengekomen, 14 dagen na de dagtekening van de factuur, beloopt. De betaling dient plaats te vinden in Euro door middel van overschrijving naar een door POSG aan te wijzen bankrekening.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, raakt hij, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn wordt de opdrachtgever de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd.
 • Zodra de opdrachtgever in verzuim raakt worden tevens alle overige vorderingen, die POSG op hem heeft, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever ook over die vorderingen de in het vorige lid bedoelde rente verschuldigd.
 • In het geval de opdracht door meerder opdrachtgevers wordt gegeven zijn zij hoofdelijk jegens POSG tot betaling gehouden.
 • De opdrachtgever is aan POSG alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks verzuim, niet betaalt. Indien POSG conservatoire maatregelen neemt, is voor wat betreft deze kosten geen ingebrekestelling of opeisbaarheid van de vordering noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en/of dit tarief niet toereikend/toepasselijk is, in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van POSG voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door die raadsman aan derde te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met als minimum het door de rechter buiten overeenkomsten te begroten bedrag. Indien de opdrachtgever gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld worden de in dit lid bedoelde kosten naar evenredigheid verminderd, tenzij de rechter in verband met een geringe fout van POSG zou oordelen dat de opdrachtgever niettemin de volledige kosten verschuldigd is.
 • POSG heeft het recht om, indien en zolang de opdrachtgever in verzuim verkeert om aan POSG te betalen, alle stukken die op de (uitvoering van) de opdracht betrekking hebben, waaronder begrepen de stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt.
 • POSG behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. POSG kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst en opzegging/ontbinding

 • In het algemeen geldt dat de overeenkomst eindigt door voltooiing daarvan.
 • In het geval van overeenkomsten terzake inzet project consultant(s), overname van werknemer, loopbaanbegeleiding/job search, outplacement en payrollovereenkomsten, eindigt de overeenkomst door het verrichten van de overeengekomen dienst gedurende de overeengekomen termijn, respectievelijk indien eerder, in het geval van job search en outplacement, doordat met een derde een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.
 • In het geval van training en opleiding eindigt de overeenkomst door voltooiing van het overeengekomen traject.
 • In het geval van werving en selectie eindigt de overeenkomst doordat de opdrachtgever met een door POSG voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst sluit, dan wel door dat POSG aan de opdrachtgever meedeelt dat zij er niet in slaagt om een geschikte kandidaat naar voren te brengen. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op meerdere kandidaten eindigt de overeenkomst doordat met alle kandidaten een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, respectievelijk doordat POSG ten aanzien van een of meer van de resterende vacatures meedeelt dat zij er niet in slaagt een geschikte kandidaat te vinden.
 • Steeds geldt dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval blijft het overeengekomen honorarium met kosten volledig verschuldigd. Dit is in voorkomend geval anders in het geval van training en opleiding, en annulering plaatsvindt voor de aanvang van de dienstverlening, in welk geval artikel 7 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 • POSG zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de opdrachtgever ingeval de opdrachtgever toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, er sprake is van schuldsanering natuurlijke personen, indien de opdrachtgever overlijdt of, ingeval van een rechtspersoon, deze wordt ontbonden of ingeval het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd.

Artikel 11: Klachten

 • Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 60 dagen – nadat hij het gebrek in de prestatie van POSG heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken – schriftelijk en gemotiveerd bij POSG te worden aangemeld. Klachten met betrekking tot een door POSG uitgezonden factuur dienen op dezelfde wijze binnen 60 dagen na dagtekening daarvan te worden aangemeld.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vervaltermijn

 • Indien de opdrachtgever bewijst dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout van POSG die bij zorgvuldig handelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1 van de Algemene Voorwaarden zou zijn vermeden, en hij terzake tijdig heeft geklaagd, dient hij POSG de gelegenheid te geven om de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. Indien blijkt dat POSG niet in staat is de schade te herstellen heeft de opdrachtgever het recht om een derde in te schakelen met het verzoek om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.
 • POSG is slechts aansprakelijk – met inbegrip van de kosten van de eventuele inschakeling van een derde als bedoeld in het vorige lid – tot een maximum, dat gelijk is aan drie maal het bedrag van het honorarium, dat terzake de betreffende opdracht tot aan de datum van het ontstaan van de schade, door de opdrachtgever verschuldigd is, dan wel – indien de rechter zou oordelen dat het honorarium niet dan wel slechts ten dele verschuldigd is – door hem verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst correct zou zijn uitgevoerd. Dit geldt niet indien er aan de zijde van POSG sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van POSG terzake van door derden verrichte prestaties, wordt uitgesloten.
 • In het geval van werving en selectie is POSG niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een door POSG voorgedragen kandidaat, met wie de opdrachtgever al dan niet een arbeidsovereenkomst aangaat.
 • De opdrachtgever vrijwaart POSG voor vorderingen van derden, die worden veroorzaakt doordat hij aan POSG onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ook vrijwaart de opdrachtgever POSG voor vorderingen die derden tegen haar instellen en betrekking hebben op enig tekortschieten door POSG, en wel voor zover de door die derde gevorderde schade het in het artikel 12.2 bedoelde plafond te boven gaat.
 • Iedere aanspraak van de opdrachtgever jegens POSG vervalt na ommekomst van een jaar na het moment waarop de opdrachtgever schade lijdt.
 • In het geval van een management- en personeelsovereenkomst en payrollovereenkomst vrijwaart de opdrachtgever POSG voor aanspraken van of namens de werknemer op grond van artikel 7:658 BW. Onder werknemer in dit artikel wordt ook verstaan een derde, niet werknemer, die door POSG aan de opdrachtgever uitgeleend/doorgeleend wordt.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op alle overeenkomsten die tussen POSG en haar opdrachtgever worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen de opdrachtgever en POSG, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van POSG om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.