Werkneembaarheid: grip op uw carrière als ambtelijk manager

Op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen is werkneembaar zijn de crux. Daarmee houdt u als ambtelijk manager zelf de regie. Zowel over de projecten, teams en afdelingen waaraan u leiding geeft als over uw eigen carrière.

Werkneembaarheid

De moderne werknemer staat steeds meer aan het vliegwiel van de eigen levensloop. Hij of zij is in toenemende mate werkondernemer. Regisseur van de eigen loopbaan. Ontwikkeling van werkneembaarheid is hierbij cruciaal, omdat dit resulteert in meer professionele autonomie (zelfregisserend vermogen), bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. Zo bent u geen speelbal maar spelverdeler, en van grotere waarde voor organisaties. Waardoor u op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verder komt.

Programma

Tijdens deze expertisebijeenkomst, verzorgd door de gemeente Venlo in samenwerking met POSG, staat de werkneembaarheid van de ambtelijk manager centraal.

Hoe gaat u om met de impact die de verschuivende verhouding tussen overheid, markt en burger heeft op uw beroepsuitoefening? Hoe anticipeert u als ambtelijk manager op een ‘open overheid’ in plaats van dat u afwacht? En hoe verwerft u de proactieve competenties die hierbij onontbeerlijk zijn, zodat u op de arbeidsmarkt werkneembaar bent en blijft? Tijdens de bijeenkomst delen onze sprekers met u hun eigen inzichten en ervaringen over dit onderwerp . En ontdekt u waar voor u kansen en mogelijkheden liggen.

Achtergrond

De huidige netwerk- en informatiesamenleving heeft grote invloed op het functioneren van de overheid. Mede hierdoor wordt de relatie tussen overheid en burgers steeds minder hiërarchisch. De maatschappij wordt meer en meer een netwerk waarin burgers eigen initiatieven ontplooien en waarbinnen de overheid slechts één van de schakels is. Met als gevolg een steeds horizontaler bestuur. Ook voor de houding en beroepsuitoefening van de ambtelijk manager heeft dit consequenties. Oorspronkelijke competenties als deskundigheid, neutraliteit, loyaliteit en integriteit schieten tekort als ze niet worden verbonden met flexibiliteit, adaptievermogen, vernieuwingsdrang, verbinding, veerkracht en omgaan met onzekerheid. Alleen dan blijft de ambtelijk manager werkneembaar en kan hij of zij ook in de toekomst blijven bijdragen aan de wezenlijk veranderende rol van de overheid.

(Onder meer geraadpleegd: ‘Visie en Actieplan op een Open Overheid‘  – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, september 2013; ‘Adaptief Personeelsbeleid bij het Rijk’ – Boston Consulting Group, augustus 2013)

U kunt zich al aanmelden bij Gerard Kerkhof  via gkerkhof@posg.nl of bij Kim Cortenbach via kcortenbach@posg.nl.


Nu aanmelden